Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 31

31:1 וַיִּשְׁמַ֗עוַיִּשְׁמַעוישמע אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֤ידִּבְרֵידברי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־לָבָן֙לָבָןלבן לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לָקַ֣חלָקַחלקח יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְאָבִ֑ינוּלְאָבִינוּלאבינו וּמֵאֲשֶׁ֣רוּמֵאֲשֶׁרומאשר לְאָבִ֔ינוּלְאָבִינוּלאבינו עָשָׂ֕העָשָׂהעשה אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַכָּבֹ֖דהַכָּבֹדהכבד הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 31:2 וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני לָבָ֑ןלָבָןלבן וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה אֵינֶ֛נּוּאֵינֶנּוּאיננו עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו כִּתְמ֥וֹלכִּתְמוֹלכתמול שִׁלְשֽׁוֹםשִׁלְשׁוֹםשלשום׃׃׃ 31:3 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב שׁ֛וּבשׁוּבשוב אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ אֲבוֹתֶ֖יךָאֲבוֹתֶיךָאבותיך וּלְמוֹלַדְתֶּ֑ךָוּלְמוֹלַדְתֶּךָולמולדתך וְאֶֽהְיֶ֖הוְאֶהְיֶהואהיה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 31:4 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וַיִּקְרָ֖אוַיִּקְרָאויקרא לְרָחֵ֣ללְרָחֵללרחל וּלְלֵאָ֑הוּלְלֵאָהוללאה הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה אֶלאֶלאל־־־צֹאנֽוֹצֹאנוֹצאנו׃׃׃ 31:5 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֗ןלָהֶןלהן רֹאֶ֤הרֹאֶהראה אָנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני אֲבִיכֶ֔ןאֲבִיכֶןאביכן כִּֽיכִּיכי־־־אֵינֶ֥נּוּאֵינֶנּוּאיננו אֵלַ֖יאֵלַיאלי כִּתְמֹ֣לכִּתְמֹלכתמל שִׁלְשֹׁ֑םשִׁלְשֹׁםשלשם וֵֽאלֹהֵ֣יוֵאלֹהֵיואלהי אָבִ֔יאָבִיאבי הָיָ֖ההָיָההיה עִמָּדִֽיעִמָּדִיעמדי׃׃׃ 31:6 וְאַתֵּ֖נָהוְאַתֵּנָהואתנה יְדַעְתֶּ֑ןיְדַעְתֶּןידעתן כִּ֚יכִּיכי בְּכָלבְּכָלבכל־־־כֹּחִ֔יכֹּחִיכחי עָבַ֖דְתִּיעָבַדְתִּיעבדתי אֶתאֶתאת־־־אֲבִיכֶֽןאֲבִיכֶןאביכן׃׃׃ 31:7 וַאֲבִיכֶן֙וַאֲבִיכֶןואביכן הֵ֣תֶלהֵתֶלהתל בִּ֔יבִּיבי וְהֶחֱלִ֥ףוְהֶחֱלִףוהחלף אֶתאֶתאת־־־מַשְׂכֻּרְתִּ֖ימַשְׂכֻּרְתִּימשכרתי עֲשֶׂ֣רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת מֹנִ֑יםמֹנִיםמנים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נְתָנ֣וֹנְתָנוֹנתנו אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים לְהָרַ֖עלְהָרַעלהרע עִמָּדִֽיעִמָּדִיעמדי׃׃׃ 31:8 אִםאִםאם־־־כֹּ֣הכֹּהכה יֹאמַ֗ריֹאמַריאמר נְקֻדִּים֙נְקֻדִּיםנקדים יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה שְׂכָרֶ֔ךָשְׂכָרֶךָשכרך וְיָלְד֥וּוְיָלְדוּוילדו כָלכָלכל־־־הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן נְקֻדִּ֑יםנְקֻדִּיםנקדים וְאִםוְאִםואם־־־כֹּ֣הכֹּהכה יֹאמַ֗ריֹאמַריאמר עֲקֻדִּים֙עֲקֻדִּיםעקדים יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה שְׂכָרֶ֔ךָשְׂכָרֶךָשכרך וְיָלְד֥וּוְיָלְדוּוילדו כָלכָלכל־־־הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן עֲקֻדִּֽיםעֲקֻדִּיםעקדים׃׃׃ 31:9 וַיַּצֵּ֧לוַיַּצֵּלויצל אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־מִקְנֵ֥המִקְנֵהמקנה אֲבִיכֶ֖םאֲבִיכֶםאביכם וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־לִֽילִילי׃׃׃ 31:10 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּעֵת֙בְּעֵתבעת יַחֵ֣םיַחֵםיחם הַצֹּ֔אןהַצֹּאןהצאן וָאֶשָּׂ֥אוָאֶשָּׂאואשא עֵינַ֛יעֵינַיעיני וָאֵ֖רֶאוָאֵרֶאוארא בַּחֲל֑וֹםבַּחֲלוֹםבחלום וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה הָֽעַתֻּדִים֙הָעַתֻּדִיםהעתדים הָעֹלִ֣יםהָעֹלִיםהעלים עַלעַלעל־־־הַצֹּ֔אןהַצֹּאןהצאן עֲקֻדִּ֥יםעֲקֻדִּיםעקדים נְקֻדִּ֖יםנְקֻדִּיםנקדים וּבְרֻדִּֽיםוּבְרֻדִּיםוברדים׃׃׃ 31:11 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֜יאֵלַיאלי מַלְאַ֧ךְמַלְאַךְמלאך הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בַּחֲל֖וֹםבַּחֲלוֹםבחלום יַֽעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וָאֹמַ֖רוָאֹמַרואמר הִנֵּֽנִיהִנֵּנִיהנני׃׃׃ 31:12 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׂאשָׂאשא־־־נָ֨אנָאנא עֵינֶ֤יךָעֵינֶיךָעיניך וּרְאֵה֙וּרְאֵהוראה כָּלכָּלכל־־־הָֽעַתֻּדִים֙הָעַתֻּדִיםהעתדים הָעֹלִ֣יםהָעֹלִיםהעלים עַלעַלעל־־־הַצֹּ֔אןהַצֹּאןהצאן עֲקֻדִּ֥יםעֲקֻדִּיםעקדים נְקֻדִּ֖יםנְקֻדִּיםנקדים וּבְרֻדִּ֑יםוּבְרֻדִּיםוברדים כִּ֣יכִּיכי רָאִ֔יתִירָאִיתִיראיתי אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לָבָ֖ןלָבָןלבן עֹ֥שֶׂהעֹשֶׂהעשה לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 31:13 אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי הָאֵל֙הָאֵלהאל בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֔לאֵלאל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר מָשַׁ֤חְתָּמָשַׁחְתָּמשחת שָּׁם֙שָּׁםשם מַצֵּבָ֔המַצֵּבָהמצבה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָדַ֥רְתָּנָדַרְתָּנדרת לִּ֛ילִּילי שָׁ֖םשָׁםשם נֶ֑דֶרנֶדֶרנדר עַתָּ֗העַתָּהעתה ק֥וּםקוּםקום צֵא֙צֵאצא מִןמִןמן־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְשׁ֖וּבוְשׁוּבושוב אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מוֹלַדְתֶּֽךָמוֹלַדְתֶּךָמולדתך׃׃׃ 31:14 וַתַּ֤עַןוַתַּעַןותען רָחֵל֙רָחֵלרחל וְלֵאָ֔הוְלֵאָהולאה וַתֹּאמַ֖רְנָהוַתֹּאמַרְנָהותאמרנה ל֑וֹלוֹלו הַע֥וֹדהַעוֹדהעוד לָ֛נוּלָנוּלנו חֵ֥לֶקחֵלֶקחלק וְנַחֲלָ֖הוְנַחֲלָהונחלה בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית אָבִֽינוּאָבִינוּאבינו׃׃׃ 31:15 הֲל֧וֹאהֲלוֹאהלוא נָכְרִיּ֛וֹתנָכְרִיּוֹתנכריות נֶחְשַׁ֥בְנוּנֶחְשַׁבְנוּנחשבנו ל֖וֹלוֹלו כִּ֣יכִּיכי מְכָרָ֑נוּמְכָרָנוּמכרנו וַיֹּ֥אכַלוַיֹּאכַלויאכל גַּםגַּםגם־־־אָכ֖וֹלאָכוֹלאכול אֶתאֶתאת־־־כַּסְפֵּֽנוּכַּסְפֵּנוּכספנו׃׃׃ 31:16 כִּ֣יכִּיכי כָלכָלכל־־־הָעֹ֗שֶׁרהָעֹשֶׁרהעשר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הִצִּ֤ילהִצִּילהציל אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים מֵֽאָבִ֔ינוּמֵאָבִינוּמאבינו לָ֥נוּלָנוּלנו ה֖וּאהוּאהוא וּלְבָנֵ֑ינוּוּלְבָנֵינוּולבנינו וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה כֹּל֩כֹּלכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָמַ֧ראָמַראמר אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך עֲשֵֽׂהעֲשֵׂהעשה׃׃׃ 31:17 וַיָּ֖קָםוַיָּקָםויקם יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וַיִּשָּׂ֛אוַיִּשָּׂאוישא אֶתאֶתאת־־־בָּנָ֥יובָּנָיובניו וְאֶתוְאֶתואת־־־נָשָׁ֖יונָשָׁיונשיו עַלעַלעל־־־הַגְּמַלִּֽיםהַגְּמַלִּיםהגמלים׃׃׃ 31:18 וַיִּנְהַ֣גוַיִּנְהַגוינהג אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מִקְנֵ֗הוּמִקְנֵהוּמקנהו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־רְכֻשׁוֹ֙רְכֻשׁוֹרכשו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר רָכָ֔שׁרָכָשׁרכש מִקְנֵה֙מִקְנֵהמקנה קִנְיָנ֔וֹקִנְיָנוֹקנינו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר רָכַ֖שׁרָכַשׁרכש בְּפַדַּ֣ןבְּפַדַּןבפדן אֲרָ֑םאֲרָםארם לָב֛וֹאלָבוֹאלבוא אֶלאֶלאל־־־יִצְחָ֥קיִצְחָקיצחק אָבִ֖יואָבִיואביו אַ֥רְצָהאַרְצָהארצה כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ 31:19 וְלָבָ֣ןוְלָבָןולבן הָלַ֔ךְהָלַךְהלך לִגְזֹ֖זלִגְזֹזלגזז אֶתאֶתאת־־־צֹאנ֑וֹצֹאנוֹצאנו וַתִּגְנֹ֣בוַתִּגְנֹבותגנב רָחֵ֔לרָחֵלרחל אֶתאֶתאת־־־הַתְּרָפִ֖יםהַתְּרָפִיםהתרפים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְאָבִֽיהָלְאָבִיהָלאביה׃׃׃ 31:20 וַיִּגְנֹ֣בוַיִּגְנֹבויגנב יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב אֶתאֶתאת־־־לֵ֥בלֵבלב לָבָ֖ןלָבָןלבן הָאֲרַמִּ֑יהָאֲרַמִּיהארמי עַלעַלעל־־־בְּלִי֙בְּלִיבלי הִגִּ֣ידהִגִּידהגיד ל֔וֹלוֹלו כִּ֥יכִּיכי בֹרֵ֖חַבֹרֵחַברח הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 31:21 וַיִּבְרַ֥חוַיִּבְרַחויברח הוּא֙הוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֔וֹלוֹלו וַיָּ֖קָםוַיָּקָםויקם וַיַּעֲבֹ֣רוַיַּעֲבֹרויעבר אֶתאֶתאת־־־הַנָּהָ֑רהַנָּהָרהנהר וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־פָּנָ֖יופָּנָיופניו הַ֥רהַרהר הַגִּלְעָֽדהַגִּלְעָדהגלעד׃׃׃ 31:22 וַיֻּגַּ֥דוַיֻּגַּדויגד לְלָבָ֖ןלְלָבָןללבן בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֑יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי כִּ֥יכִּיכי בָרַ֖חבָרַחברח יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 31:23 וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־אֶחָיו֙אֶחָיואחיו עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וַיִּרְדֹּ֣ףוַיִּרְדֹּףוירדף אַחֲרָ֔יואַחֲרָיואחריו דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים וַיַּדְבֵּ֥קוַיַּדְבֵּקוידבק אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בְּהַ֥רבְּהַרבהר הַגִּלְעָֽדהַגִּלְעָדהגלעד׃׃׃ 31:24 וַיָּבֹ֧אוַיָּבֹאויבא אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־לָבָ֥ןלָבָןלבן הָאֲרַמִּ֖יהָאֲרַמִּיהארמי בַּחֲלֹ֣םבַּחֲלֹםבחלם הַלָּ֑יְלָההַלָּיְלָההלילה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו הִשָּׁ֧מֶרהִשָּׁמֶרהשמר לְךָ֛לְךָלך פֶּןפֶּןפן־־־תְּדַבֵּ֥רתְּדַבֵּרתדבר עִֽםעִםעם־־־יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב מִטּ֥וֹבמִטּוֹבמטוב עַדעַדעד־־־רָֽערָערע׃׃׃ 31:25 וַיַּשֵּׂ֥גוַיַּשֵּׂגוישג לָבָ֖ןלָבָןלבן אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וְיַעֲקֹ֗בוְיַעֲקֹבויעקב תָּקַ֤עתָּקַעתקע אֶֽתאֶתאת־־־אָהֳלוֹ֙אָהֳלוֹאהלו בָּהָ֔רבָּהָרבהר וְלָבָ֛ןוְלָבָןולבן תָּקַ֥עתָּקַעתקע אֶתאֶתאת־־־אֶחָ֖יואֶחָיואחיו בְּהַ֥רבְּהַרבהר הַגִּלְעָֽדהַגִּלְעָדהגלעד׃׃׃ 31:26 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָבָן֙לָבָןלבן לְיַעֲקֹ֔בלְיַעֲקֹבליעקב מֶ֣המֶהמה עָשִׂ֔יתָעָשִׂיתָעשית וַתִּגְנֹ֖בוַתִּגְנֹבותגנב אֶתאֶתאת־־־לְבָבִ֑ילְבָבִילבבי וַתְּנַהֵג֙וַתְּנַהֵגותנהג אֶתאֶתאת־־־בְּנֹתַ֔יבְּנֹתַיבנתי כִּשְׁבֻי֖וֹתכִּשְׁבֻיוֹתכשביות חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 31:27 לָ֤מָּהלָמָּהלמה נַחְבֵּ֙אתָ֙נַחְבֵּאתָנחבאת לִבְרֹ֔חַלִבְרֹחַלברח וַתִּגְנֹ֖בוַתִּגְנֹבותגנב אֹתִ֑יאֹתִיאתי וְלֹאוְלֹאולא־־־הִגַּ֣דְתָּהִגַּדְתָּהגדת לִּ֔ילִּילי וָֽאֲשַׁלֵּחֲךָ֛וָאֲשַׁלֵּחֲךָואשלחך בְּשִׂמְחָ֥הבְּשִׂמְחָהבשמחה וּבְשִׁרִ֖יםוּבְשִׁרִיםובשרים בְּתֹ֥ףבְּתֹףבתף וּבְכִנּֽוֹרוּבְכִנּוֹרובכנור׃׃׃ 31:28 וְלֹ֣אוְלֹאולא נְטַשְׁתַּ֔נִינְטַשְׁתַּנִינטשתני לְנַשֵּׁ֥קלְנַשֵּׁקלנשק לְבָנַ֖ילְבָנַילבני וְלִבְנֹתָ֑יוְלִבְנֹתָיולבנתי עַתָּ֖העַתָּהעתה הִסְכַּ֥לְתָּֽהִסְכַּלְתָּהסכלת עֲשֽׂוֹעֲשׂוֹעשו׃׃׃ 31:29 יֶשׁיֶשׁיש־־־לְאֵ֣ללְאֵללאל יָדִ֔ייָדִיידי לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות עִמָּכֶ֖םעִמָּכֶםעמכם רָ֑ערָערע וֵֽאלֹהֵ֨יוֵאלֹהֵיואלהי אֲבִיכֶ֜םאֲבִיכֶםאביכם אֶ֣מֶשׁאֶמֶשׁאמש ׀׀׀ אָמַ֧ראָמַראמר אֵלַ֣יאֵלַיאלי לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הִשָּׁ֧מֶרהִשָּׁמֶרהשמר לְךָ֛לְךָלך מִדַּבֵּ֥רמִדַּבֵּרמדבר עִֽםעִםעם־־־יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב מִטּ֥וֹבמִטּוֹבמטוב עַדעַדעד־־־רָֽערָערע׃׃׃ 31:30 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה הָלֹ֣ךְהָלֹךְהלך הָלַ֔כְתָּהָלַכְתָּהלכת כִּֽיכִּיכי־־־נִכְסֹ֥ףנִכְסֹףנכסף נִכְסַ֖פְתָּהנִכְסַפְתָּהנכספתה לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך לָ֥מָּהלָמָּהלמה גָנַ֖בְתָּגָנַבְתָּגנבת אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 31:31 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְלָבָ֑ןלְלָבָןללבן כִּ֣יכִּיכי יָרֵ֔אתִייָרֵאתִייראתי כִּ֣יכִּיכי אָמַ֔רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי פֶּןפֶּןפן־־־תִּגְזֹ֥לתִּגְזֹלתגזל אֶתאֶתאת־־־בְּנוֹתֶ֖יךָבְּנוֹתֶיךָבנותיך מֵעִמִּֽימֵעִמִּימעמי׃׃׃ 31:32 עִ֠םעִםעם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תִּמְצָ֣אתִּמְצָאתמצא אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֶיךָ֮אֱלֹהֶיךָאלהיך לֹ֣אלֹאלא יִֽחְיֶה֒יִחְיֶהיחיה נֶ֣גֶדנֶגֶדנגד אַחֵ֧ינוּאַחֵינוּאחינו הַֽכֶּרהַכֶּרהכר־־־לְךָ֛לְךָלך מָ֥המָהמה עִמָּדִ֖יעִמָּדִיעמדי וְקַֽחוְקַחוקח־־־לָ֑ךְלָךְלך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָדַ֣עיָדַעידע יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב כִּ֥יכִּיכי רָחֵ֖לרָחֵלרחל גְּנָבָֽתַםגְּנָבָתַםגנבתם׃׃׃ 31:33 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא לָבָ֜ןלָבָןלבן בְּאֹ֥הֶלבְּאֹהֶלבאהל יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב ׀׀׀ וּבְאֹ֣הֶלוּבְאֹהֶלובאהל לֵאָ֗הלֵאָהלאה וּבְאֹ֛הֶלוּבְאֹהֶלובאהל שְׁתֵּ֥ישְׁתֵּישתי הָאֲמָהֹ֖תהָאֲמָהֹתהאמהת וְלֹ֣אוְלֹאולא מָצָ֑אמָצָאמצא וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא מֵאֹ֣הֶלמֵאֹהֶלמאהל לֵאָ֔הלֵאָהלאה וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא בְּאֹ֥הֶלבְּאֹהֶלבאהל רָחֵֽלרָחֵלרחל׃׃׃ 31:34 וְרָחֵ֞לוְרָחֵלורחל לָקְחָ֣הלָקְחָהלקחה אֶתאֶתאת־־־הַתְּרָפִ֗יםהַתְּרָפִיםהתרפים וַתְּשִׂמֵ֛םוַתְּשִׂמֵםותשמם בְּכַ֥רבְּכַרבכר הַגָּמָ֖להַגָּמָלהגמל וַתֵּ֣שֶׁבוַתֵּשֶׁבותשב עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וַיְמַשֵּׁ֥שׁוַיְמַשֵּׁשׁוימשש לָבָ֛ןלָבָןלבן אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאֹ֖הֶלהָאֹהֶלהאהל וְלֹ֥אוְלֹאולא מָצָֽאמָצָאמצא׃׃׃ 31:35 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֶלאֶלאל־־־אָבִ֗יהָאָבִיהָאביה אַלאַלאל־־־יִ֙חַר֙יִחַריחר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני כִּ֣יכִּיכי ל֤וֹאלוֹאלוא אוּכַל֙אוּכַלאוכל לָק֣וּםלָקוּםלקום מִפָּנֶ֔יךָמִפָּנֶיךָמפניך כִּיכִּיכי־־־דֶ֥רֶךְדֶרֶךְדרך נָשִׁ֖יםנָשִׁיםנשים לִ֑ילִילי וַיְחַפֵּ֕שׂוַיְחַפֵּשׂויחפש וְלֹ֥אוְלֹאולא מָצָ֖אמָצָאמצא אֶתאֶתאת־־־הַתְּרָפִֽיםהַתְּרָפִיםהתרפים׃׃׃ 31:36 וַיִּ֥חַרוַיִּחַרויחר לְיַעֲקֹ֖בלְיַעֲקֹבליעקב וַיָּ֣רֶבוַיָּרֶבוירב בְּלָבָ֑ןבְּלָבָןבלבן וַיַּ֤עַןוַיַּעַןויען יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְלָבָ֔ןלְלָבָןללבן מַהמַהמה־־־פִּשְׁעִי֙פִּשְׁעִיפשעי מַ֣המַהמה חַטָּאתִ֔יחַטָּאתִיחטאתי כִּ֥יכִּיכי דָלַ֖קְתָּדָלַקְתָּדלקת אַחֲרָֽיאַחֲרָיאחרי׃׃׃ 31:37 כִּֽיכִּיכי־־־מִשַּׁ֣שְׁתָּמִשַּׁשְׁתָּמששת אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלַ֗יכֵּלַיכלי מַהמַהמה־־־מָּצָ֙אתָ֙מָּצָאתָמצאת מִכֹּ֣למִכֹּלמכל כְּלֵיכְּלֵיכלי־־־בֵיתֶ֔ךָבֵיתֶךָביתך שִׂ֣יםשִׂיםשים כֹּ֔הכֹּהכה נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד אַחַ֖יאַחַיאחי וְאַחֶ֑יךָוְאַחֶיךָואחיך וְיוֹכִ֖יחוּוְיוֹכִיחוּויוכיחו בֵּ֥יןבֵּיןבין שְׁנֵֽינוּשְׁנֵינוּשנינו׃׃׃ 31:38 זֶה֩זֶהזה עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָ֤השָׁנָהשנה אָנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך רְחֵלֶ֥יךָרְחֵלֶיךָרחליך וְעִזֶּ֖יךָוְעִזֶּיךָועזיך לֹ֣אלֹאלא שִׁכֵּ֑לוּשִׁכֵּלוּשכלו וְאֵילֵ֥יוְאֵילֵיואילי צֹאנְךָ֖צֹאנְךָצאנך לֹ֥אלֹאלא אָכָֽלְתִּיאָכָלְתִּיאכלתי׃׃׃ 31:39 טְרֵפָה֙טְרֵפָהטרפה לֹאלֹאלא־־־הֵבֵ֣אתִיהֵבֵאתִיהבאתי אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי אֲחַטֶּ֔נָּהאֲחַטֶּנָּהאחטנה מִיָּדִ֖ימִיָּדִימידי תְּבַקְשֶׁ֑נָּהתְּבַקְשֶׁנָּהתבקשנה גְּנֻֽבְתִ֣יגְּנֻבְתִיגנבתי י֔וֹםיוֹםיום וּגְנֻֽבְתִ֖יוּגְנֻבְתִיוגנבתי לָֽיְלָהלָיְלָהלילה׃׃׃ 31:40 הָיִ֧יתִיהָיִיתִיהייתי בַיּ֛וֹםבַיּוֹםביום אֲכָלַ֥נִיאֲכָלַנִיאכלני חֹ֖רֶבחֹרֶבחרב וְקֶ֣רַחוְקֶרַחוקרח בַּלָּ֑יְלָהבַּלָּיְלָהבלילה וַתִּדַּ֥דוַתִּדַּדותדד שְׁנָתִ֖ישְׁנָתִישנתי מֵֽעֵינָֽימֵעֵינָימעיני׃׃׃ 31:41 זֶהזֶהזה־־־לִּ֞ילִּילי עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָה֮שָׁנָהשנה בְּבֵיתֶךָ֒בְּבֵיתֶךָבביתך עֲבַדְתִּ֜יךָעֲבַדְתִּיךָעבדתיך אַרְבַּֽעאַרְבַּעארבע־־־עֶשְׂרֵ֤העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָה֙שָׁנָהשנה בִּשְׁתֵּ֣יבִּשְׁתֵּיבשתי בְנֹתֶ֔יךָבְנֹתֶיךָבנתיך וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים בְּצֹאנֶ֑ךָבְּצֹאנֶךָבצאנך וַתַּחֲלֵ֥ףוַתַּחֲלֵףותחלף אֶתאֶתאת־־־מַשְׂכֻּרְתִּ֖ימַשְׂכֻּרְתִּימשכרתי עֲשֶׂ֥רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת מֹנִֽיםמֹנִיםמנים׃׃׃ 31:42 לוּלֵ֡ילוּלֵילולי אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אָבִי֩אָבִיאבי אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי אַבְרָהָ֜םאַבְרָהָםאברהם וּפַ֤חַדוּפַחַדופחד יִצְחָק֙יִצְחָקיצחק הָ֣יָההָיָההיה לִ֔ילִילי כִּ֥יכִּיכי עַתָּ֖העַתָּהעתה רֵיקָ֣םרֵיקָםריקם שִׁלַּחְתָּ֑נִישִׁלַּחְתָּנִישלחתני אֶתאֶתאת־־־עָנְיִ֞יעָנְיִיעניי וְאֶתוְאֶתואת־־־יְגִ֧יעַיְגִיעַיגיע כַּפַּ֛יכַּפַּיכפי רָאָ֥הרָאָהראה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וַיּ֥וֹכַחוַיּוֹכַחויוכח אָֽמֶשׁאָמֶשׁאמש׃׃׃ 31:43 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען לָבָ֜ןלָבָןלבן וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶֽלאֶלאל־־־יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב הַבָּנ֨וֹתהַבָּנוֹתהבנות בְּנֹתַ֜יבְּנֹתַיבנתי וְהַבָּנִ֤יםוְהַבָּנִיםוהבנים בָּנַי֙בָּנַיבני וְהַצֹּ֣אןוְהַצֹּאןוהצאן צֹאנִ֔יצֹאנִיצאני וְכֹ֛לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה רֹאֶ֖הרֹאֶהראה לִילִילי־־־ה֑וּאהוּאהוא וְלִבְנֹתַ֞יוְלִבְנֹתַיולבנתי מָֽהמָהמה־־־אֶֽעֱשֶׂ֤האֶעֱשֶׂהאעשה לָאֵ֙לֶּה֙לָאֵלֶּהלאלה הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום א֥וֹאוֹאו לִבְנֵיהֶ֖ןלִבְנֵיהֶןלבניהן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָלָֽדוּיָלָדוּילדו׃׃׃ 31:44 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה לְכָ֛הלְכָהלכה נִכְרְתָ֥הנִכְרְתָהנכרתה בְרִ֖יתבְרִיתברית אֲנִ֣יאֲנִיאני וָאָ֑תָּהוָאָתָּהואתה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לְעֵ֖דלְעֵדלעד בֵּינִ֥יבֵּינִיביני וּבֵינֶֽךָוּבֵינֶךָובינך׃׃׃ 31:45 וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב אָ֑בֶןאָבֶןאבן וַיְרִימֶ֖הָוַיְרִימֶהָוירימה מַצֵּבָֽהמַצֵּבָהמצבה׃׃׃ 31:46 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹ֤ביַעֲקֹביעקב לְאֶחָיו֙לְאֶחָיולאחיו לִקְט֣וּלִקְטוּלקטו אֲבָנִ֔יםאֲבָנִיםאבנים וַיִּקְח֥וּוַיִּקְחוּויקחו אֲבָנִ֖יםאֲבָנִיםאבנים וַיַּֽעֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו־־־גָ֑לגָלגל וַיֹּ֥אכְלוּוַיֹּאכְלוּויאכלו שָׁ֖םשָׁםשם עַלעַלעל־־־הַגָּֽלהַגָּלהגל׃׃׃ 31:47 וַיִּקְרָאוַיִּקְרָאויקרא־־־ל֣וֹלוֹלו לָבָ֔ןלָבָןלבן יְגַ֖ריְגַריגר שָׂהֲדוּתָ֑אשָׂהֲדוּתָאשהדותא וְיַֽעֲקֹ֔בוְיַעֲקֹבויעקב קָ֥רָאקָרָאקרא ל֖וֹלוֹלו גַּלְעֵֽדגַּלְעֵדגלעד׃׃׃ 31:48 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָבָ֔ןלָבָןלבן הַגַּ֨להַגַּלהגל הַזֶּ֥ההַזֶּההזה עֵ֛דעֵדעד בֵּינִ֥יבֵּינִיביני וּבֵינְךָ֖וּבֵינְךָובינך הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן קָרָֽאקָרָאקרא־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו גַּלְעֵֽדגַּלְעֵדגלעד׃׃׃ 31:49 וְהַמִּצְפָּה֙וְהַמִּצְפָּהוהמצפה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָמַ֔ראָמַראמר יִ֥צֶףיִצֶףיצף יְהוָ֖היְהוָהיהוה בֵּינִ֣יבֵּינִיביני וּבֵינֶ֑ךָוּבֵינֶךָובינך כִּ֥יכִּיכי נִסָּתֵ֖רנִסָּתֵרנסתר אִ֥ישׁאִישׁאיש מֵרֵעֵֽהוּמֵרֵעֵהוּמרעהו׃׃׃ 31:50 אִםאִםאם־־־תְּעַנֶּ֣התְּעַנֶּהתענה אֶתאֶתאת־־־בְּנֹתַ֗יבְּנֹתַיבנתי וְאִםוְאִםואם־־־תִּקַּ֤חתִּקַּחתקח נָשִׁים֙נָשִׁיםנשים עַלעַלעל־־־בְּנֹתַ֔יבְּנֹתַיבנתי אֵ֥יןאֵיןאין אִ֖ישׁאִישׁאיש עִמָּ֑נוּעִמָּנוּעמנו רְאֵ֕הרְאֵהראה אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים עֵ֖דעֵדעד בֵּינִ֥יבֵּינִיביני וּבֵינֶֽךָוּבֵינֶךָובינך׃׃׃ 31:51 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָבָ֖ןלָבָןלבן לְיַעֲקֹ֑בלְיַעֲקֹבליעקב הִנֵּ֣ההִנֵּההנה ׀׀׀ הַגַּ֣להַגַּלהגל הַזֶּ֗ההַזֶּההזה וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה הַמַצֵּבָ֔ההַמַצֵּבָההמצבה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָרִ֖יתִייָרִיתִייריתי בֵּינִ֥יבֵּינִיביני וּבֵינֶֽךָוּבֵינֶךָובינך׃׃׃ 31:52 עֵ֚דעֵדעד הַגַּ֣להַגַּלהגל הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְעֵדָ֖הוְעֵדָהועדה הַמַּצֵּבָ֑ההַמַּצֵּבָההמצבה אִםאִםאם־־־אָ֗נִיאָנִיאני לֹֽאלֹאלא־־־אֶֽעֱבֹ֤ראֶעֱבֹראעבר אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך אֶתאֶתאת־־־הַגַּ֣להַגַּלהגל הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְאִםוְאִםואם־־־אַ֠תָּהאַתָּהאתה לֹאלֹאלא־־־תַעֲבֹ֨רתַעֲבֹרתעבר אֵלַ֜יאֵלַיאלי אֶתאֶתאת־־־הַגַּ֥להַגַּלהגל הַזֶּ֛ההַזֶּההזה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּצֵּבָ֥ההַמַּצֵּבָההמצבה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לְרָעָֽהלְרָעָהלרעה׃׃׃ 31:53 אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי אַבְרָהָ֜םאַבְרָהָםאברהם וֵֽאלֹהֵ֤יוֵאלֹהֵיואלהי נָחוֹר֙נָחוֹרנחור יִשְׁפְּט֣וּיִשְׁפְּטוּישפטו בֵינֵ֔ינוּבֵינֵינוּבינינו אֱלֹהֵ֖יאֱלֹהֵיאלהי אֲבִיהֶ֑םאֲבִיהֶםאביהם וַיִּשָּׁבַ֣עוַיִּשָּׁבַעוישבע יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב בְּפַ֖חַדבְּפַחַדבפחד אָבִ֥יואָבִיואביו יִצְחָֽקיִצְחָקיצחק׃׃׃ 31:54 וַיִּזְבַּ֨חוַיִּזְבַּחויזבח יַעֲקֹ֥ביַעֲקֹביעקב זֶ֙בַח֙זֶבַחזבח בָּהָ֔רבָּהָרבהר וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא לְאֶחָ֖יולְאֶחָיולאחיו לֶאֱכָללֶאֱכָללאכל־־־לָ֑חֶםלָחֶםלחם וַיֹּ֣אכְלוּוַיֹּאכְלוּויאכלו לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם וַיָּלִ֖ינוּוַיָּלִינוּוילינו בָּהָֽרבָּהָרבהר׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain